Home > The World Green Tea Association > Executive Members of World Green Tea Association

Main content starts here.

Executive Members of World Green Tea Association

Executive members in random order (As of August ,2016)

Chairman

 • Heita Kawakatsu
  Governor, Shizuoka Prefecture

Vice-Chairman

 • Sumiko Suzuki
  Director, Verkehr Shimizu Port Terminal Museum
 • Shigeki Nishihara
  Mayor, Makinohara city

Managing Director

 • Mitsuru Uchino
  Senior Managing Director, World Green Tea Association

Director

 • Isao Kumakura
  President, Shizuoka University of Art and Culture
 • Nobuhiro Tanabe
  Mayor, Shizuoka City
 • Michiko Ishikawa
  Chairman, NPO Nihon-Syokucha-no-kai
 • Taizan Yokoyama
  Vice chief director, Tea Ceremony Federation of Shizuoka Prefecture
 • Mayumi Otsubo
  Head Manager, SSU Institute of Research & Development
 • Naohide Kinae
  President, University of Shizuoka
 • Mihoko Watanabe
  Fujinokuni Nousangyoson Tokimeki ladies
 • Ryutaro Watanabe
  Chairman, Economical & Agricultural Cooperative Association of Shizuoka Prefecture

Councillor

 • Kaori Aikawa
  Tea Planner
 • Chushiro Ota
  Senior Managing Director, Shizuoka Prefecture Tourism Association
 • Shigehiro Kodomari
  Chairman, Chagaku-no-kai
 • Atsuko Takagi
  President, AMS
 • Toshiyuki Ozawa
  Managing Director, Chamber of Tea Association of Shizuoka Prefectural Government
 • Yoichiro Nakamura
  Visiting researcher, Shizuoka Sangyo University
 • Yozo Naruoka
  Chairman, Shizuoka Tea Commerce & Industry Cooperative Association
 • Yukihiko Hara
  President, Tea solutions, Hara Office Inc.
 • Fusao Maeda
  Director, Nihoncha Instructor Association
 • Osamu Sumikawa
  Institute of Fruit Tree and Tea Science(NIFTS), National Agriculture and Food Research Organization(NARO)Department of Planning and General Administration Coordinator for Collaboration on Tea Research
 • Hidehiko Yokogoshi
  Chairman, Cha-gakujyutu-kenkyu-kai
 • Ako Yoshino
  Tea ceremony instructor, Nihon Sado Juku

Auditor

 • Akahori Fuminobu
  Director, Shizuoka City Economic Affairs Bureau
 • Yukio Wakahara
  Strategic Director of Agriculture, Forestry and Fishery

World Green Tea Association